اجزای تشکیل دهنده تیرچه سفالی

تیرچه سفالی همانند تیرچه خرپای بتنی از اجزای اصلی زیر تشکیل می شود که عبارت اند از:

  • میلگرد بالایی
  • میلگرد های عرضی
  • میلگردهای کششی
  • میلگرد کمکی
  • بتن پاشنه تیرچه

مراحل اجرای سقف تیرچه بتنی

۱ : اندازه گیری تیرچه از روی کار توسط پیمانکار اجرای سقف
۲ : سفارش و خرید تیرچه بتنی
۳ : انتقال تیرچه ها از کارگاه تولید به محل پروژه
۴ : انتقال تیرچه ها به طبقات و قرار دادن آنها بر روی پلهای فلزی و و یا پوترهای بتنی
۵ : شمع بندی زیر سقف به وسیله جک های فلزی
۶ : جاگذاری بلوک ها مابین تیرچه ها و فیکس نمودن آنها
۷ : نصب میلگردهای اوتکا و ممان منفی
۸ : اجرای آرماتورهای حرارتی و ژوئن ( کلاف عرضی یا تای بیم )

تیرچه پیش ساخته خرپایی : تیرچه پیش ساخته خرپایی فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده است و در صورتی که دارای قالب سفالی باشد ، تیرچه کفشک دار نامیده می شود.

تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل دوگانه باربری ، از اجزای زیر تشکیل می شود :

– عضو کششی
– میلگردهای عرضی
– میلگردهای بالایی